TEACHER STAFF DEVELOPMENT AT SECONDARY SCHOOLS IN CAI BE DISTRICT OF TIEN GIANG PROVINCE TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT EDUCATIONAL REFORM

TEACHER STAFF DEVELOPMENT AT SECONDARY SCHOOLS IN CAI BE DISTRICT OF TIEN GIANG PROVINCE TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT EDUCATIONAL REFORM

Le Binh Phuong lbphuong703@gmail.com Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Pham Phuong Tam * pptam@ctu.edu.vn Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Summary: 
Teachers play a decisive role in improving the efficiency and quality assurance of the school’s education. Over the past time, the secondary schools in Cai Be district of Tien Giang province have gradually attracted more attention in developing their teacher staff, contributing to the implementation of the educational task of the locality. However, in the context of the requirements setting on the fundamental and comprehensive reform of education and training, the situation of developing teachers in secondary schools in Cai Be district of Tien Giang province still has many limitations and shortcomings, while it is a practical and important requirement in the current period of educational reform. Therefore, the study of the current situation of developing the teaching staff of secondary schools in Cai Be district, Tien Giang province is the basis for staff development to ensure the sufficient quantity, quality improvement, reasonable structure, as well as professional qualifications and capacity, meeting the current requirements of reforming the current general education program.
Keywords: 
Teacher staff development
secondary schools
Cai Be district
Tien Giang province.
Refers: 

[1] Nguyễn Văn Giàu, (2019), Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở ở huyện Mĩ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Hà Nội.

[2] Phạm Phương Tâm - Lê Bình Phương, (2021), Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phạm Minh Giản, (2013), Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội

[5] Quốc hội, (2019), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số: 43/2019/QH14), Hà Nội

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 32/2020/ TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội.

[7] Nguyễn Đình Bắc, (2018), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội.

Articles in Issue