READING COMPETENCY IN VIETNAMESE LANGUAGE SUBJECT AT PRIMARY AND SECONDARY LEVELS

READING COMPETENCY IN VIETNAMESE LANGUAGE SUBJECT AT PRIMARY AND SECONDARY LEVELS

NGUYEN THI HANH nthanh57@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
Reading and seeing are unique competencies need to be developed for students in Vietnamese language subject towards educational goal to develop their competence according to general education curriculum after 2015. The article refers to reading and seeing competencies in Vietnamese language subject at primary and secondary levels. According to the author, this competence includes good reading and reading comprehension. It is necessary to identify axis to develop reading and seeing competencies at general education level, so that teaching appropriate teaching contents will be selected for each grade, each level.
Keywords: 
Reading and seeing competencies
axis to develop competency
learning contents
primary level
Refers: 

[1] English Art Curiculum, (ACARA, 2014).

[2] Common core State Standars for English Art, Preparing America’s students for College & Career, 2010.

[3] Phạm Đức Quang, Nguyễn Thị Hạnh và nhiều tác giả, (2013), Chuyên khảo các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông, ... NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội,

[4] Tài liệu tập huấn về khung đánh giá năng lực, (2014) Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Melbourne.

[5] Nguyễn Thị Hạnh, Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thiết năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả đầu ra cho môn học theo định hướng phát triển năng lực, Mã số B2014-37-01 NV, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue