MEASURES FOR THE MANAGEMENT OF QUALITY ASSURANCE IN THE MASTER TRAINING PROGRAMS AT UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY

MEASURES FOR THE MANAGEMENT OF QUALITY ASSURANCE IN THE MASTER TRAINING PROGRAMS AT UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY

Le Van Moi University of Architecture Ho Chi Minh City 196 Pasueur, Vo Thi Sau ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The management of quality assurance in the master training programs plays an important role in contributing to the overall quality assurance goal at University of Architecture Ho Chi Minh City. Nevertheless, besides the advantages, the university encounters some challenges. Through analyzing the current situation of quality assurance activities and the quality assurance management for the master training programs at University of Architecture Ho Chi Minh City based on the CIPO model, the article proposes three groups of measures to improve the management of quality assurance in the master training programs at University of Architecture Ho Chi Minh City. The survey results of 62 educational managers and lecturers show that the measures are highly urgent and feasible.
Keywords: 
measures
quality assurance management
training programs
master’s degree.
Refers: 

[1] Lê Chi Lan - Đỗ Đình Thái, (2020), Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường, (01/01/1994), Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 8402:1999 về Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng - Thuật ngữ và định nghĩa

[3] Phạm Minh Mục, (10/2017), Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Quản lí Giáo dục, tr.27-33

[4] Trần Xuân Bách - Võ Lê Hoàng Quyên, (5/2020), Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Đà Nẵng - từ thực tiễn đến kinh nghiệm và khuyến nghị, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.289 - 294.

[5] Nguyễn Thị Hiền, (2020), Một số định hướng phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 474, tr.16-21.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/5/2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Ban hành theo Quyết định số 15/2014/ TT-BGDĐT.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/5/2014), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Ban hành theo Quyết định số 15/2014/ TT-BGDĐT.

[8] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Lê Thị Mai Phương, (2009), Giáo trình khoa học quản lí giáo dục, NXB Giáo dục.

Articles in Issue