Thực trạng quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội

Thực trạng quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội

Hồ Thanh Bình * Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Xuân An annx@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm cho giáo dục trên toàn thế giới cũng như Việt Nam phải chuyển hoạt động dạy và học sang phương thức trực tuyến. Việc dạy học trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến ở mọi cấp học và đang được thừa nhận một cách chính thức như là một phương thức học tập cốt yếu bên cạnh phương thức học tập truyền thống (mặt đối mặt trên lớp) để thực hiện tiến đến thời đại số hóa trong giáo dục. Tuy nhiên, trong bối cảnh giãn cách xã hội, việc dạy học trực tuyến chưa được triển khai đồng bộ, bài bản, nhất là trong công tác quản lí. Do đó, vấn đề quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học lại càng cần được quan tâm như một vấn đề không chỉ là cho tình huống khẩn cấp mà còn cho lâu dài về sau. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng bộ công cụ và thực hiện khảo sát đối với đội ngũ giáo viên các trường tiểu học tại một số tỉnh/ thành phố trên cả nước để xác định thực trạng quản lí hoạt động dạy học trực tuyến trong bối cảnh giãn cách xã hội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí này. Các kết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí trường tiểu học, giáo viên trong việc thực hiện dạy học và quản lí hoạt động dạy học trực tuyến trong nhà trường hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học.
Từ khóa: 
dạy học trực tuyến
giãn cách xã hội
Quản lí dạy học
Tiểu học
Tham khảo: 

[1] Chính phủ, (2020), Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội.

[2] A. E. Gorbalenya et al., (2020), Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group, Biorxiv (Cold Spring Harb. Lab., doi: 10.1101/2020.02.07.937862.

[3] World Health Organization, (2020), Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19), https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/eventsas-they-happen.

[4] Liz Mineo, (2021), The main public health tool during 1918 pandemic? Social distancing, The Havard Gazette, https://news.harvard.edu/gazette/ story/2021/03/harvard-experts-discuss-the-history-ofsocial-distancing/ (accessed Mar. 25, 2021).

[5] K. Pearce, (2020), What is social distancing and how can it slow the spread of COVID-19?, The Hub. Johns Hopkins University, https://hub.jhu.edu/2020/03/13/ what-is-social-distancing/ (accessed Mar. 29, 2020).

[6] Phan Thị Bích Lợi, (2021), Đề xuất quy trình thiết kế dạy học trực tuyến, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, vol. 42, pp. 7–12.

[7] Lê Văn Hùng, (2021), Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, vol. 124, pp. 199-203.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[9] Phan Văn Kha, (2007), Giáo trình quản lí nhà nước về giáo dục, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[10] ] Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức, (2012), Giáo trình Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[11] X. Nguyen, D. Pho, D. Luong, and X. Cao, (2021), Vietnamese students’acceptance of using video conferencing tools in distance learning in COVID-19 pandemic, Turkish Online J. Distance Educ., vol. 22, no. 3, pp. 139–162

[12] D. H. Pho, X. A. Nguyen, D. H. Luong, H. T. Nguyen, T. P. T. Vu, and T. T. T. Nguyen, (2020), Data on vietnamese students’ acceptance of using vcts for distance learning during the COVID-19 pandemic, Data, vol. 5, no. 3, pp. 1–6, doi: 10.3390/data5030083.

[13] Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Thành Vinh, (2011), Quản lí nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Bài viết cùng số