Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phạm Lê Cường lecuong@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trường đại học sư phạm có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hệ thống giáo dục quốc dân. Để đào tạo ra các thế hệ công dân 4.0, đòi hỏi các trường đại học sư phạm phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Như Ý, (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[2] Harvey L, Knight PT, (1996), Transforming higher education, Buckingham: SRHE and Open University Press.

[3] Sallis E., (1993), Total Quality Management in Education, Philadelphia: Kogan Page.

[4] Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên), (2008), Chất lượng giáo dục, những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Akaev, A. and Rudskoi, A, (2017), Economic Potential of Breakthrough Technologies and Its Social Consequences, In “Tessaleno Devezas, João Leitão, Askar Sarygulov. Industry 4.0: Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape. Springer, pp. 13-41.

[6] Schwab, K, (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.

Bài viết cùng số