Bàn về cơ chế “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ đại học

Bàn về cơ chế “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ đại học

Nguyễn Thị Kim Phụng ntkphung@moet.edu.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong thời gian qua, việc thực thi cơ chế tự chủ đại học vẫn còn nhiều lúng túng và vướng mắc do hệ thống pháp luật và nhận thức pháp luật liên quan đến giáo dục đại học chưa đồng bộ. Bài viết này bàn về cơ chế “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ đại học; bao gồm: 1/ Nghiên cứu một số quy định của Luật Giáo dục Đại học liên quan đến “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập; 2/ Xác định chủ thể trong cơ sở giáo dục đại học có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định cho “người đứng đầu” trong pháp luật về viên chức và một số lĩnh vực pháp luật khác; 3/ Xác định mối quan hệ giữa các thiết chế lãnh đạo: Đảng uỷ, Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong cơ sở giáo dục đại học công lập; 4/ Một số lưu ý khi sử dụng thuật ngữ, sử dụng chế định “người đứng đầu” đối với cơ sở giáo dục đại học công l
Từ khóa: 
The head
chairman of the university council
Rector
University council
higher education institution
higher education law.
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, (2017), Nghị quyết số 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

[2] Quốc hội, (2012), Luật Giáo dục Đại học (Sửa đổi bổ sung năm 2018).

[3] Chính phủ, (2019), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[4] Quốc hội, (2010), Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

[5] Chính phủ, (2020), Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lí đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

[6] Chính phủ, (2021), Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định về Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài viết cùng số