THE “HEAD” MECHANISM OF A PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TERMS OF UNIVERSITY AUTONOMY

THE “HEAD” MECHANISM OF A PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TERMS OF UNIVERSITY AUTONOMY

Nguyen Thi Kim Phung ntkphung@moet.edu.vn Ministry of Education and Training 35 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Summary: 
During the past time, the implementation of the university autonomy mechanism still has many confusions and obstacles due to the lack of synchronization between the legal system and legal awareness related to higher education. This article discusses the “head” mechanism in public higher education institutions in terms of university autonomy; including (1) studying some provisions of the Higher Education Law related to the “head” in a public higher education institution; (2) identifying the person in the higher education institution competent to perform the tasks and powers prescribed for the “head” in the law on public employees and some other legal fields; (3) determining the relationship between the leadership mechanisms within a public higher education institution: Party Committee, University Council, and Rector; (4) Presenting some notes when using the term and the “head” term for higher education institutions as well as giving some recommendation
Keywords: 
The head
chairman of the university council
Rector
University council
higher education institution
higher education law.
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, (2017), Nghị quyết số 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

[2] Quốc hội, (2012), Luật Giáo dục Đại học (Sửa đổi bổ sung năm 2018).

[3] Chính phủ, (2019), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[4] Quốc hội, (2010), Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

[5] Chính phủ, (2020), Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lí đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

[6] Chính phủ, (2021), Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định về Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Articles in Issue