PROMOTING THE APPLICATION OF INFORMATION AND SIMULATION TECHNOLOGY IN TEACHING AT MILITARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE ARMY TODAY

PROMOTING THE APPLICATION OF INFORMATION AND SIMULATION TECHNOLOGY IN TEACHING AT MILITARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE ARMY TODAY

Vuong Thi Nhu Quynh * vuongquynh151@gmail.com Hanoi University of Mining and Geology 18 Vien Street, Duc Thang ward, Bac Tu Liem district, Hanoi, Vietnam
Dao Thi Thu Van daothithuvan78@gmail.com Hanoi University of Mining and Geology 18 Vien Street, Duc Thang ward, Bac Tu Liem district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Increasing the application of information and simulation technology in teaching at military technical schools is an objective requirement in the era of digitization in order to renovate the content and teaching methods, as well as improve the quality of education, training, and scientific research in military schools in general and military technical schools in particular. The article present the results and solutions to promote the application of information technology and simulation in teaching at military engineering schools in the army today.
Keywords: 
Application
Information technology
simulation technology
teaching
military technical.
Refers: 

[1] Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, (2009), Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng.

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện đại hội đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Phan Văn Tỵ (chủ nhiệm), (2013), Ứng dụng bài giảng điện tử trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở Học viện Chính trị hiện nay, Đề tài khoa học cấp Học viện, Hà Nội

[5] Nguyễn Quang Bắc - Nguyễn Hữu Tuấn, (2008), Công nghệ thông tin và cuộc cách mạng trong quân sự, Chuyên đề Viện Công nghệ thông tin/Trung tâm Khoa học kĩ thuật - Công nghệ quân sự.

[6] Ngô Trọng Cường, (2012), Ứng dụng công nghệ mô phỏng vào giảng dạy trong các nhà trường quân đội, Tạp chí Nhà trường, số 327, tr.24-28.

Articles in Issue