FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF INTERACTIVE PEDAGOGICAL PERSPECTIVES IN TEACHING SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY SUBJECTS AT MILITARY OFFICER SCHOOLS TODAY

FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF INTERACTIVE PEDAGOGICAL PERSPECTIVES IN TEACHING SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY SUBJECTS AT MILITARY OFFICER SCHOOLS TODAY

Tran Mau Chung chunglq76@gmail.com Học viện Chính trị - Bộ Quốc Phòng 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Summary: 
Many studies have shown that the application of the interactive pedagogical perspective in teaching increases the interactive values between the elements of the teaching process, overcomes the passivity and downstream impacts, improves the activeness and proactive creativity, and enhances students’ interest in learning as well as encourages teachers to teach creatively. The article aims to analyze and clarify the concept of applying interactive pedagogical perspectives in teaching the social science and humanity subjects at military officer schools, then identify the factors affecting the application of this teaching perspective to the current status of teaching the social science and humanity subjects at military officer schools today.
Keywords: 
Interactive pedagogical perspective
the application of the interactive pedagogical perspective
affecting factors
military officer school
humanities and social sciences.
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết hội nghị lần thứ lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Jean-Marc Denommé - Madelenie Roy, (2000), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[3] Jean - Marc Denommé et Madeleine Roy, (2009), Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[4] Trần Mạnh Tường (Chủ biên), (2008), Từ điển Anh Việt, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[5] Đảng Bộ Quân đội, (2007), Nghị quyết số 86 - NQ/ ĐUQSTW ngày 29 tháng 3 năm 2007 về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[6] Phan Thị Hồng Vinh và các cộng sự, (2018), Giáo dục học - tập 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 2, NXB Hồng Đức.

Articles in Issue