REFORMING PRIMARY SCHOOL GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE GENERAL EDUCATION PROGRAM 2018

REFORMING PRIMARY SCHOOL GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE GENERAL EDUCATION PROGRAM 2018

Nguyen Thi Minh Nguyet nguyetntm@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Education and training innovation is currently moving towards quality assurance, autonomous schools, and management of change. The general education program 2018 is oriented to develop students’ quality and competence with basic knowledge and skills. According to the new requirements on school administration, school principals are required to develop new competences to meet the requirements of teaching and education. The actual implementation of the new program shows that the administration at primary schools has focused on innovation, but there were still some limitations affecting the quality of education. The article presents some concepts related to school governance; characteristics of primary school administration; new points of the general education curriculum 2018 at the primary level and requirements posed to the administration of primary schools. The research proposes some innovative contents of primary school administration to meet the implementation of teaching and educational activities under the new curriculum and textbooks.
Keywords: 
Governance
primary school administration
Innovation
general education program.
Refers: 

[1] Đặng Xuân Hải, (2019), Mô hình quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Lê Văn Hồng, (1995), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 14/2018/ TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

[4] Đặng Xuân Hải - Nguyễn Vinh Hiển - Trần Xuân Bách, (2020), Sổ tay quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh, NXB Thông tin và Truyền thông.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 28/2020/ TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Chương trình tổng thể Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chương trình ETEP - Học viện Quản lí Giáo dục, (2020), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, Nội dung 2. Yêu cầu và nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học.

Articles in Issue