INNOVATING THE TRAINING PROGRAM FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND TEACHERS OF PRESCHOOLS AND GENERAL SCHOOLS AT QUANG TRI TEACHER TRAINING COLLEGE TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATION INNOVATION

INNOVATING THE TRAINING PROGRAM FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND TEACHERS OF PRESCHOOLS AND GENERAL SCHOOLS AT QUANG TRI TEACHER TRAINING COLLEGE TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATION INNOVATION

Truong Dinh Hoang hoang_td@qtttc.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Summary: 
Professional training in educational management for teachers and administrators of preschools and general schools is an important requirement in staff work, aiming at improving administration competency for principals in schools to meet the current requirements of educational innovation. Implementing Resolution No. 29- NQ/TW “on fundamental and comprehensive renovation of education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in the context of the market economy”, the management staff of preschools and general schools need to improve their professional qualifications, develop school administration competency, and promote proactivity and creativity in teaching method innovation as a step towards autonomy and self-responsibility for education quality
Keywords: 
Training content
Training program
educational administrators
preschool teachers
general school teachers
Quang Tri Teacher Training College.
Refers: 

[1] Nguyễn Chí Dương, (2020), Một số vấn đề về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục.

[2] Trần Thị Bích Liễu, Đổi mới công tác đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục - Một giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lí giáo dục ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Phùng Đình Mẫn, (2019), Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo dục

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Quyết định số 382/ QĐ-BGDĐT ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

[5] Mai Hoàng Sang, (2019), Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Giáo dục

[6] Lê Khánh Tuấn, (2020), Thực trạng và một số giải pháp phát triển kĩ năng quản lí của cán bộ quản lí trường học, Tạp chí Giáo dục.

[7] Nguyễn Xuân Hòa, (2019), Phát triển năng lực cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục

[8] Thái Văn Thành, (2019), Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục.

[9] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

[10] Chính phủ, (2019), Luật Giáo dục.

Articles in Issue