NGHIÊN CỨU CON ĐƯỜNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA TRUNG QUỐC

NGHIÊN CỨU CON ĐƯỜNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA TRUNG QUỐC

NGUYỄN QUỐC TRỊ trinq@hnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Xuất phát từ các phương diện mục tiêu quản lí, thể chế quản lí, chủ thể quản lí, chức năng quản lí... bài viết nghiên cứu con đường quản lí giáo dục phổ thông của Trung Quốc trong gần 70 năm qua, đồng thời, vận dụng các tiêu chuẩn khoa học hóa, dân chủ hóa, pháp trị hóa để tiến hành đánh giá con đường quản lí giáo dục phổ thông này. Sự nghiệp quản lí giáo dục phổ thông của Trung Quốc là hành trình không ngừng tìm tòi để phát triển, để lại nhiều bài học kinh nghiệm (cả thành công và thất bại) quý báu, có giá trị cho lí luận và thực tiễn hiện đại hóa quản lí giáo dục phổ thông hiện nay
Từ khóa: 
Research
management
general education
China
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (1985), Quyết định về cải cách thể chế giáo dục Trung Quốc.

[2] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (1993), Đề cương cải cách và phát triển giáo dục Trung Quốc.

[3] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (2001), Quyết định về việc cải cách và phát triển giáo dục phổ thông.

[4] Chử Hoằng Khải, Vinh quang và khát vọng: xây dựng trật tự giáo dục mới công bằng và hiệu quả, Tập san Giáo dục học Trung Quốc, năm 2008

[5] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015), Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[6] Nguyễn Hữu Chí - Nguyễn Quốc Trị, Thể chế ba cấp quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc, Tạp chí Khoa học Giáo dục, năm 2014.

Bài viết cùng số