KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC HỌA HÌNH SỬ DỤNG PHÉP THAY MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU

KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC HỌA HÌNH SỬ DỤNG PHÉP THAY MẶT PHẲNG HÌNH CHIẾU

ĐỖ THỊ TRINH dothitrinh@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt: 
Trong các trường đại học khối kĩ thuật, Hình học Họa hình là học phần trang bị kiến thức và kĩ năng giúp người học đọc hiểu và thiết kế được những bản vẽ kĩ thuật. Bài viết trình bày việc khai thác lời giải của một số bài toán Hình học Họa hình sử dụng phép thay mặt phẳng hình chiếu nhằm giúp người học thấy được sự cần thiết của việc đưa bài toán về trường hợp đặc biệt. Qua đó, tư duy thuật toán được phát triển và từng bước rèn luyện khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề cho người học. Người học có cơ hội thuận lợi tìm hiểu và phát triển tư duy thuật toán đối với các dạng bài toán liên quan.
Từ khóa: 
Graphic Geometry
solution of projection plane replacement
algorithm
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Bá Kim, (2011), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Gerald Futschek, (2006), Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science, Vienna University of Technology Institute of Software Technology and Interactive Systems Favoritenstrasse 9, 1040 Vienna, Austria

[3] Mara Saeli - Jacob Perrenet - Wim M.G. Jochems - Bert Zwaneveld, (2011), Teaching Programming in Secondary School: A Pedagogical Content Knowledge Perspective, Informatics in Education, 2011, Vol. 10, No. 1, 73-88 73, Vilnius University.

[4] Consortium for Mathematics and Its Applications (COMAP), (1997), For all practical purposes: introduction to contemporary mathematics, 4th edition. WH Freeman Company, NY: Consortium for Mathematics and Its Applications.

[5] Nguyễn Quang Cự - Nguyễn Mạnh Dũng, (2004), Hướng dẫn giải bài toán Hình học Họa hình, NXB Xây dựng.

[6] Nguyễn Đình Điện - Đỗ Mạnh Môn, (2006), Hình học Họa hình - Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán (Tái bản lần thứ 7), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số