GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI: XU HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI: XU HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH mytrinhdhv@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
VŨ THỊ NGỌC MINH ngocminh.ma@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đề cập đến xu hướng trên thế giới trong giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo. Xu hướng đó được xem xét ở hai khía cạnh cơ bản: 1/ Những đóng góp về lí luận liên quan đến vấn đề kĩ năng hợp tác và giáo dục kĩ năng hợp tác; 2/ Vấn đề giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm non trong Chương trình giáo dục mầm non của một số nước. Trên cơ sở tìm hiểu các xu hướng đó, những bài học kinh nghiệm được rút ra để vận dụng vào bối cảnh giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Education
cooperative skill
preschool children
5-6 year old children
Tham khảo: 

[1] Đặng Thành Hưng, Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Quản lí Giáo dục, (43), tháng 12, năm 2012.

[2] David W. Johnson và Roget T. Johnson, Học cùng nhau và học độc lập, Học hợp tác, Học tranh đua và học cá nhân, trang 54,56,57, 58, 59, 60.

[3] David W. Johnson - Roger T. Johnson - Mary Beth Stanna, Cooperative learning Methods: A Meta Analysis , University of Minnesota, USA 2000

[4] Kreider, H. (2002), Bắt Cha mẹ “Sẵn sàng” cho Mẫu giáo: Vai trò của Giáo dục Mầm non, Dự án Nghiên cứu Gia đình Harvard.

[5] Newman, Richard S, Social influences on the development of children’s adaptive help seeking: The role of parents, teachers, and peers, Developmental review 20.3 (2000): 350-404

Bài viết cùng số