THIẾT KẾ BÀI ĐỌC HIỂU VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MĨ VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN MỚI Ở VIỆT NAM

THIẾT KẾ BÀI ĐỌC HIỂU VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MĨ VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN MỚI Ở VIỆT NAM

PHAN THỊ HỒNG XUÂN phanhongxuan@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Để đạt được mục đích giáo dục của môn học Ngữ văn theo yêu cầu đổi mới mà chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đặt ra, vấn đề nghiên cứu, thiết kế bài học Ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định việc hiện thực hoá chương trình môn học, chất lượng sách giáo khoa, kết quả giáo dục môn học. Từ việc nghiên cứu bài đọc hiểu thơ Nguyễn Trãi trong sách giáo khoa Ngữ văn của Nhà xuất bản Glencoe McGraw-Hill, bài viết đưa ra những đề xuất cho việc thiết kế bài học đọc hiểu trong sách giáo khoa Ngữ văn mới ở Việt Nam nhằm phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: 
reading comprehension
Vietnamese literature
textbook
Vietnamese language
high school
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] . Cho Jae Hyun và Bùi Mạnh Hùng, (2008), Sách giáo khoa Ngữ văn của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 12, tr.21-27.

[3] Nguyễn Minh Thuyết, (2012), Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 80, tr 4-6; số 81, tr 4-6.

[4] Trần Lê Hoa Tranh, (2009), Giới thiệu một số cuốn sách giáo khoa Ngữ văn của Mĩ (http://khoavanhocngonngu.edu.vn)

[5] Đỗ Ngọc Thống, (2013), Đề tài Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Mã số V1012 - 03VN.

[6] Literature: The Readers’ Choice, Publisher Glencoe McGraw Hill.

[7] English-Language Arts Content Standards for California Public Schools, (Kindergarten Through Grade Twelve), (http://www.corestandards.org).

Bài viết cùng số