RESEARCHING WAYS TO MANAGE GENERAL EDUCATION IN CHINA

RESEARCHING WAYS TO MANAGE GENERAL EDUCATION IN CHINA

NGUYEN QUOC TRI trinq@hnue.edu.vn Hanoi National University of Education
Summary: 
Derived from aspects of management objectives, management institutions, management subjects, management functions ... the article studied the way to manage the general education in China for nearly recent 70 years; at the same time, to apply standards of science, democratization, and legislation to assess this management way. China's cause of general education administration is a journey constantly explore and develop, leaving many valuable lessons (both successes and failures) to theory and practice of the current modern management of general education.
Keywords: 
Research
management
general education
China
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (1985), Quyết định về cải cách thể chế giáo dục Trung Quốc.

[2] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (1993), Đề cương cải cách và phát triển giáo dục Trung Quốc.

[3] Đảng Cộng sản Trung Quốc, (2001), Quyết định về việc cải cách và phát triển giáo dục phổ thông.

[4] Chử Hoằng Khải, Vinh quang và khát vọng: xây dựng trật tự giáo dục mới công bằng và hiệu quả, Tập san Giáo dục học Trung Quốc, năm 2008

[5] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015), Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[6] Nguyễn Hữu Chí - Nguyễn Quốc Trị, Thể chế ba cấp quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc, Tạp chí Khoa học Giáo dục, năm 2014.

Articles in Issue