CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỴ GIANG SƠN mygiangson.sgu@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lí chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục - nguồn nhân lực trợ giúp cho công tác quản lí giáo dục, đồng thời trình bày thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố này trong quản lí đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục tại các trường mầm non và phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo, trường cao đẳng và đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: 
impact factors
management
quality
the administrative education staff
Tham khảo: 

[1] Mỵ Giang Sơn, (2017), Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục - lực lượng trợ giúp cho công tác quản lí giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 399, kì 1, tháng 02 năm 2017

[2] Đặng Bá Lãm, (2015), Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, tháng 4 năm 2015.

[3] Bộ Nội vụ, (2014), Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014).

Bài viết cùng số