ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ HÀ LAN nguyenhalan.hdu@gmail.com Trường Đại học Hồng Đức
Tóm tắt: 
Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm giáo dục và chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Bài viết phân tích các vấn đề lí luận về chương trình đào tạo giáo viên, năng lực nghề nghiệp của giáo viên; những bất cập của chương trình đào tạo hiện nay. Từ đó, tác giả đưa ra một số định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm.
Từ khóa: 
Training program
Teachers
professional competence
pedagogical students
Tham khảo: 

[1] http://www.baomoi.com/thong-qua-chuongtrinh-giao-duc-pho-thong-tong-the/...

[2] Lâm Quang Thiệp, Lê Viết Khuyến, (2010), Phát triển chương trình giáo dục/đào tạo đại học, Sơn La: Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, Truy cập http:// cdsonla edu vn/daotao/attachments/article/249/PT%20 chtrinh%20gduc%20dhoc.

[3] Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Development in Teacher Training Curriculum: Opportunities and Challenges” (Phát triển CTĐT giáo viên: Cơ hội và Thách thức) http://dhsptn.edu.vn/lichsu/uploads/news /2015 _08/ky-yeu-hoi-thao_full-paper.pdf8

[4] Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

[5] Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[6] Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

[7] Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

[8] Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

[9] Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

[10] Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 Quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Bài viết cùng số