RÈN KĨ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

RÈN KĨ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TRỊNH THỊ LAN lantrinh@hnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Kĩ năng nói là phần quan trọng ghi nhận khả năng làm chủ một ngôn ngữ của mỗi người. Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện sự quan tâm nhất định đến việc phát triển toàn diện các kĩ năng hoạt động lời nói cho người học, trong đó có kĩ năng nói. Ba yếu tố là động cơ học tập, thái độ học tập và chiến lược học có ảnh hưởng đến việc học tập cũng như việc rèn luyện kĩ năng nói của học sinh ở trường phổ thông. Từ việc nghiên cứu về bản chất và các thành tố của kĩ năng nói, bài viết đề xuất một quy trình rèn luyện kĩ năng nói trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển năng lực nói cho học sinh trung học
Từ khóa: 
speaking skill
speaking competence
Vietnamese language
communication
Tham khảo: 

[1] Erik Palmer, (2015), Teaching the core skills of listening and speaking, Ebook Collection publishing, Texas Technology University.

[2] Oxford, (2009), Từ điển Anh ngữ hiện đại

[3] Chaney, A.L, (1998), Teaching Oral Communication, In: Grandes K-8. Boston: Allyn and Bacon.

[4] Folse, K., (2006), The art of teaching speaking, Michigan University Press.

[5] Nunan, D., (2003), Practical English language teaching, Boston: McGraw-Hill.

[6] Cole, P. and Chan, L.K., (1990), Methods and strategies for special education, Sydney: Prentice Hall.

[7] Nguyễn Thành Thi, Năng lực giao tiếp như là kết quả phát triển tổng hợp kiến thức và các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe trong dạy học Ngữ văn, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM, số 56, (2014), tr.134-143.

[8] Denyse Tremblay, (2002), The Competency - Based Approach: Helping learners become autonomous, In Adult Education - A lifelong Journey.

[9] Richard Zeoli, (2008), The 7 Principles of Public Speaking: Proven Methods from a PR Professional, Skyhorse Publishing.

[10] Matthews - Candace, (1994), Speaking Solutions: Interaction, Presentation, Listening, and Pronunciation Skills, The George Washington University

Bài viết cùng số