BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TÂM LÍ HỌC, GIÁO DỤC HỌC NHÀ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TÂM LÍ HỌC, GIÁO DỤC HỌC NHÀ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN HỒNG THUẬN hongthuan70@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã đặt ra những cơ hội và thách thức cần phải giải quyết mà trong đó phát triển nguồn nhân lực là yếu tố căn bản, giáo dục và đào tạo giữ vị trí then chốt. Với thực trạng giáo dục ở nước ta hiện nay, nhất thiết phải tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện để nền giáo dục nước nhà có thể tồn tại, phát triển và hội nhập trong môi trường quốc tế. Để công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam thực sự khoa học, đảm bảo tính mới, tính cách mạng và đột phá, chúng ta cần những nghiên cứu đầy đủ, hệ thống và thực sự thấu đáo từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, như: Triết học giáo dục, Tâm lí học giáo dục, Giáo dục học, Xã hội học giáo dục, Kinh tế học giáo dục...
Từ khóa: 
globalization
international integration
education renew
Psychology Education
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29 Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, tháng 11 năm 2013.

[2] Đề tài cấp Nhà nước KX 08.01: Xu hướng toàn cầu hóa trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI(2012).

[3] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (2011), Về phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Những vấn đề giáo dục hiện nay - Quan điểm và giải pháp (nhiều tác giả), NXB Tri thức, Hà Nội, (2007).

[5] Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược Phát triển Giáo dục và Đào tạo 2011- 2020, Quyết định 711/QĐ-Ttg, ngày 13 tháng 6 năm 2012.

Bài viết cùng số