NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO trinhthao.sptn@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO npthao@agu.edu.vn Trường Đại học An Giang
Tóm tắt: 
Trong khuôn khổ bài viết, nhóm tác giả tổng quan lại các nghiên cứu về năng lực giao tiếp toán học, từ đó chỉ rõ các biểu hiện năng lực giao tiếp toán học, các mức độ về năng lực giao tiếp toán học của học sinh và một số nhận xét khi bước đầu tìm hiểu năng lực giao tiếp toán học của học sinh các trường trung học phổ thông ở Thái Nguyên.
Từ khóa: 
competence
Maths communication
assessment of Maths communication
high school
Tham khảo: 

[1] . Lim chap Sam - Chiew Chin Mon - Chew Cheng Meng, (2008), Promoting Mathematical Thinking and Communication in a Bilingual Classroom, Proceedings of APEC - Khon Kaen International Symposium in 25- 29 August 2008 at Khon Kaen University “Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III - Focusing on Mathematical Communication”, pp. 92-108. 1.

[2] ISODA Masami, (2008), Japanese Problem Solving Approach for Developing Mathematical Thinking and Communication: Focus on Argumentation with representation and reasoning, Proceedings of APECKhon Kaen International Symposium 2008 Innovative Teaching Mathematics through Leson Study III - Focusing on Mathematical Communication, Khon Kaen Session, Thailand 25-29 August 2008, pp. 30-43.

[3] Emori Hideyo, (2008), We Shall Overcome Dysfunctional Beliefs For Introducing Communication Study, Proceedings of APEC - Khon Kaen International Symposium in 25-29 August 2008 at Khon Kaen University “Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III - Focusing on Mathematical Communication”, pp.70-91.

[4] Hoa Ánh Tường, (2014), Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục.

Bài viết cùng số