THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TRẦN THỊ GÁI tranthigaidhv@gmail.com Trường Đại học Vinh
PHAN THỊ THANH HỘI phanthanhhoi@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Học tập trải nghiệm đòi hỏi học sinh phải chủ động chiếm lĩnh kiến thức và phát triển kĩ năng, năng lực. Để thực hiện được việc tổ chức học sinh trải nghiệm, giáo viên cần thiết kế các hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn học sinh học tập. Bài viết đưa ra quy trình thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học và một ví dụ minh họa về thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề Thành phần hóa học của tế bào - Sinh học tế bào - Sinh học 10 ở trường phổ thông
Từ khóa: 
experiential learning
experiential education
teaching
Biology
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam, (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4, NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội.

[3] Kolb, D., (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[4] Kolb, D., (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[5] Kolb, A. Y., & Kolb, D. A., (2013), Kolb Learning Style Inventory workbook version 3.2, Philadelphia, PA: HayGroup.

[6] Itin, C. M., Reasserting the Philosophy of Experiential Education as a Vehicle for Change in the 21st Century, The Journal of Experiential Education, 22 (2), (1999), pp.91-98.

Bài viết cùng số