SOME SOLUTIONS TO ORGANIZE THE MANAGEMENT AND THE USE OF EDUCATIONAL EQUIPMENT TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM 2018

SOME SOLUTIONS TO ORGANIZE THE MANAGEMENT AND THE USE OF EDUCATIONAL EQUIPMENT TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM 2018

Ha Van Quynh havanquynh@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
In order to implement successfully the general education curriculum 2018, there should be a synchronous renovation of the curriculum, its content and teaching methods, as well as the conditions to ensure the implementation of the curriculum, including the use of educational equipment to meet the requirements of teaching by new curriculums. On the basis of analyzing some limitations of the management and uses of educational equipment in general schools, the paper proposes a number of solutions to organize the management and the effective use of educational equipment to successfully implement the new general education curriculum based on competence-oriented approach.
Keywords: 
Organizing the management
using educational equipment
general education curriculum
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư Số 14/2020/ TT-BGDĐT Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở Giáo dục phổ thông

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 13/2020/ TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

[4] Đặng Thị Thu Thủy (chủ biên), (2011), Phương tiện dạy học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục Việt Nam

[5] Hà Văn Quỳnh - Vương Thị Phương Hạnh, (6/2018), Sử dụng thiết bị dạy học góp phần hình thành và phát triển năng lực người học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 171, Kì 2.

Articles in Issue