DESIGNING HISTORY LESSONS BASED ON THE COMPETENCE DEVELOPMENT APPROACH FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

DESIGNING HISTORY LESSONS BASED ON THE COMPETENCE DEVELOPMENT APPROACH FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Dang Thi Phuong dangphuong221187@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article focuses on the generalization of the history and geography curriculum at junior high school level with the characteristics, views, goals and requirements to be achieved, the content and methods of education, as well as the assessment of subject learning results. From there, the author provides some suggestions for the process of designing history lessons based on the competence-development approach, and give several examples to illustrate the design of a specific lesson. The article is a useful resource for teachers to refer to when designing lessons in general and history lessons in particular according to the orientation of developing learners’ competencies, meeting the requirements of the new general education curriculum 2018.
Keywords: 
Designing history lessons
lesson design process
competency development
junior high school students
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp Trung học cơ sở), Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Đặng Thị Phương - Hồ Thị Hương, (9/2019), Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển cho học sinh tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 461, kì 1.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học cơ sở môn Lịch sử, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Đặng Thị Phương, (11/2016), Sử dụng thiết bị dạy học môn Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt.

[6] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock, (2011), Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục Việt Nam (Người dịch: Nguyễn Hồng Vân).

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Lịch sử 6, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Articles in Issue