ORGANIZING EXPERIENCE TOUR ACTIVITIES AT CULTURAL HERITAGE IN CAN THO CITY FOR TEACHING VIETNAMESE HISTORY IN GRADE 10

ORGANIZING EXPERIENCE TOUR ACTIVITIES AT CULTURAL HERITAGE IN CAN THO CITY FOR TEACHING VIETNAMESE HISTORY IN GRADE 10

Nguyen Duc Toan ductoan@ctu.edu.vn Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Summary: 
Experience tour is one of the educational activities that contribute to the development of students’ competencies and qualities. In recent years, many educational institutions in Can Tho city have actively approached and applied the goal of experience activities under the new general education program suitable for each educational level. However, this activity is just for sightseeing activities, having no alliances with any specific subjects. In this article, the author aims to present the issue of teaching and learning experiences at cultural heritage in teaching Vietnamese History in grade 10 of high school, in order to diversify teaching forms to contribute to improving the quality of subject teaching
Keywords: 
teaching methods
Vietnam history
Cultural heritage
experience tour
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, (2013), Tài liệu tập huấn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông (Những vấn đề chung), Hà Nội.

[2] Nguyễn Đức Vũ, (2004), Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, (2013), Tài liệu tập huấn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông (Môn Lịch sử), Hà Nội

[4] Nguyễn Thị Côi - Vũ Thị Ngọc Anh, (2012), Biên soạn tài liệu địa phương môn Lịch sử, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Phan Trọng Ngọ, (2017), Kinh nghiệm và học trải nghiệm trong dạy học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 146.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, (2013), Hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên

[7] Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue