THE CURRENT STATUS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY AT PRIMARY SCHOOL LEVEL

THE CURRENT STATUS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY AT PRIMARY SCHOOL LEVEL

Vu Duy Chinh chinhedu.gddb@gmail.com Nha Trang National College of Pedagogy Dong De, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam
Summary: 
This article analyzes the current status of aggressive behavior of students with intellectual disabilities based on specific statistics about the frequency and severity of the aggressive behavior. The results show that the students’ aggressive behavior is very diverse with seven manifestations of physical attacks and six manifestations of verbal attack. The frequency of appearance of the students’ aggressive behavior takes place in the form of physical attacks more than verbal attacks. The results of the study serve as a basis for identifying educational methods to minimize aggressive behavior for students with intellectual disabilities at primary school level.
Keywords: 
Aggression
aggressive behavior
students with intellectual disability
Refers: 

[1] McHale, B. G., Obrzut, J. E., & Sabers, D. L, (2003), Relationship of Cognitive Functioning and Aggressive Behavior with Emotionally Disabled and Specific Learning Disabled Students, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15(2), 123– 140. doi:10.1023/a:1022823316505

[2] Harris, P., Humphreys, J., & Thomson, G., (2010), A checklist of challenging behaviour: the development of a survey instrument, Research in Intellectual Disabilities, 22(1), 1–9. doi:10.1111/j.1468-3148.2008.00428.x

[3] Trần Thị Minh Thành - Nguyễn Nữ Tâm An, (2014), Giáo trình quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Chris Oliver - Jane Petty - Loraine Ruddick, (2012), The Association Between Repetitive, Self-Injurious and Aggressive Behavior in Children With Severe Intellectual Disability, J Autism Dev Disord 42:910-919, DOI 10.1007/s10803-011-1320-z

[5] Cooper, S.-A., Smiley, E., Jackson, A., Finlayson, J., Allan, L., Mantry, D., & Morrison, J., (2009), Adults with intellectual disabilities: prevalence, incidence and remission of aggressive behaviour and related factors, Journal of Intellectual Disability Research, 53(3), 217– 232. doi:10.1111/j.1365-2788.2008. 01127.

[6] Tạ Thị Huệ, (9/2018), Thực trạng biểu hiện hành vi gây hấn của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường mầm non ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Tạp chí Giáo dục, Số 437, Kì 1, tr. 18-22.

[7] Nguyễn Văn Siêm, (2003), Từ điển Y học (Anh - Pháp - Việt), Tâm thần học và Tâm lí học, NXB Từ điển Bách khoa.

[8] Trần Thị Minh Đức, (2013), Hành vi gây hấn - Phân tích từ góc độ tâm lí học xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[9] Hồ Thị Thúy Hằng - Trần Thu Hương, (2017), Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lí học Đông Nam Á lần thứ nhất - Hạnh phúc con người và phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 395-402

[10] McHale, B. G., Obrzut, J. E., & Sabers, D. L.,(2003), Relationship of Cognitive Functioning and Aggressive Behavior with Emotionally Disabled and Specific Learning Disabled Students, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15(2), 123– 140, doi:10.1023/a:1022823316505.

Articles in Issue