APPLYING THE “SIX THINKING HATS” METHOD IN HELPING HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THEIR CAREER DECISION-MAKING

APPLYING THE “SIX THINKING HATS” METHOD IN HELPING HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THEIR CAREER DECISION-MAKING

Tran Thu Hien hien.tranthu1979@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
High school students are at the age of making career choices for the future. The reality shows that a great many students nowadays end up with a career which fails to suit their own ability and interests, resulting in their going the wrong way, forever wandering around the career maze. In this article, a solution is suggested to help high school students have a good career decision-making through the use of the method “six thinking hats” by Edward de Bono. Students will explore information, analyze the positives and limitations of the career they would love to pursue, and then finalize their decisions based on their emotions, interests and abilities.
Keywords: 
Six thinking hats
careers
career choices
high school students
Refers: 

[1] Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê (Chủ biên), (1994), Trung tâm Từ điển học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Tô Xuân Dân - Lê Thị Thu Thủy (Đồng chủ biên), (2013), Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh - Nghề tôi yêu, trường tôi chọn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thanh Bình, (2007), Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Báo Người lao động, 60% sinh viên chọn sai ngành học, số ra ngày 05 tháng 01 năm 2019.

[5] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt nam, số 25, quý 1 năm 2020.

[6] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt nam, số 26, quý 2 năm 2020.

[7] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt nam, số 24, quý 4 năm 2019

[8] Edward de Bono, Nguyễn Hữu Dũng (dịch), (2017), Sáu chiếc mũ tư duy(Six thinking hats), NXB Thế giới.

[9] Trần Khánh Đức, (2017), Năng lực học tập và đánh giá năng lực học tập, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội.

[10] Nguyễn Kế Hào - Nguyễn Quang Uẩn, (2009), Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[11] Trần Thu Hiền, (10/2017), Sử dụng phương pháp “sáu chiếc mũ tư duy” hướng dẫn sinh viên sư phạm tiếp cận việc giáo dục học sinh chưa ngoan, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, Kì 2, tr.121 -125.

[12] Nguyễn Huy Tú, (2002),Tài năng: Quan niệm nhận dạng và đào tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội

[13] Xavier Roegers, Đào Trọng Nghĩa - Nguyễn Ngọc Nhị (dịch), (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue