MEASURES FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING CAPACITY IN CREATING SOCIAL DISSERTATION TEXT FOR 10TH HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH FINDING IDEAS AND MAKING OUTLINES

MEASURES FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING CAPACITY IN CREATING SOCIAL DISSERTATION TEXT FOR 10TH HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH FINDING IDEAS AND MAKING OUTLINES

Cao Kieu Khanh khanhcaokieu@gmail.com Quang Ha High School Gia Khanh town, Binh Xuyen district, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
In order to write a social dissertation, students must find ideas and make out lines after conducting identification of a topic. The purpose of this stage is to help students think and grasp the system of ideas to solve the problem. The paper proposes measures to help students hone the necessary skills in learning, such as reading comprehension, analysis, reasoning, argument, feedback, judgment, and problem-solving.
Keywords: 
measures
making outline
finding ideas
critical thinking
social dissertation
Refers: 

[1] Nguyễn Thành Thi, (2013), “Cần rèn luyện năng lực tư duy phản biện trong học tập cho học sinh, sinh viên”, Tạp chí Khoa học Văn hóa và Du lịch, số 13.

[2] Beyer. K. Barry, (1995), Critical thinking, Bloomington, Phi Delta Kappa Educational Foundation.

[3] Matthew Lipman, (2003), Thinking in Education, New York: Cambridge Univerrsty Press.

[4] Raymond S. Nickerson, (1987), Thinking and Problem solving, Handbook of Perception and Cognition Secand edition.

[5] Jenifer Moon, (2008), Critical Thinking - An Exploration of Theory and Practive, Milton Park, Abingdon, Oxon, USA.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông, Tài liệu hội thảo tập huấn Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới - Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Ngữ văn lớp 10, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 Trung học phổ thông, môn Ngữ văn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang, (2011), Tư duy phản biện - Critical Thingking, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Hồ Chí Minh

[10] Nguyễn Thúy Hồng, (2014), Phát triển năng lực tạo lập văn bản nói và viết tiếng Việt cho học sinh phổ thông, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[11] Phan Trọng Ngọ, (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[12] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên) - Nguyễn Công Khanh - Nguyễn Văn Ninh - Nguyễn Mạnh Hưởng - Bùi Xuân Anh - Lưu Thị Thu Hà, (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh - Quyển 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue