EDUCATING CULTURAL VALUES FOR 8TH GRADE STUDENTS THROUGH CITIZEN EDUCATION SUBJECT

EDUCATING CULTURAL VALUES FOR 8TH GRADE STUDENTS THROUGH CITIZEN EDUCATION SUBJECT

Nguyen Thi Thu nguyenthu.hnue@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article aims to investigate the issue of cultural value education for 8th grade students through teaching citizen education subject. Some cultural values are taught in 8th grade education program such as: Patriotism, discipline, confidence, responsibility, cooperation, honesty, and creativity. From that, the author point out the need to educate cultural values for 8th grade students and some notes for teachers when educating the cultural values in teaching citizen education subject for 8th grade students
Keywords: 
Cultural value
Cultural value education
citizen education
8th grade citizen education
Refers: 

[1] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/ QH14.

[2] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa - Trần Văn Tính - Vũ Phương Liên, (2010), Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông (Tài liệu dùng cho giáo viên trung học phổ thông), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân.

[4] Trần Ngọc Thêm, (1996), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Nguyễn Thanh Bình, (2018), Phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông theo tiếp cận giá trị và kĩ năng sống, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Trần Thị Lệ Thu - Trần Thị Cẩm Tú, Xu hướng tiếp cận và mối quan hệ giữa giáo dục giá trị sống - Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông, Tạp chí Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] David N. Aspin - Judith D. Chapman, (2007), Values education and lifelong learning: principles, policies, programmes, Dordrecht: Springer.

[8] National Council Of Educational Research And Training, (2012), Education for values in schools- A framework, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016.

Articles in Issue