READING - ORIENTED ACTIVITIES IN TEACHING READING COMPREHENSION AT HIGH SCHOOLS ACCORDING TO COMPETENCY-BASED PROGRAMS

READING - ORIENTED ACTIVITIES IN TEACHING READING COMPREHENSION AT HIGH SCHOOLS ACCORDING TO COMPETENCY-BASED PROGRAMS

Nguyen Thi Thu Hien thuhien165@yahoo.com Ho Chi Minh City Department of Education and Training 66 - 68 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Applying the theory of competency-based teaching, by the method of analyzing and synthesizing, this paper clarified readingoriented activity as a core of teaching reading comprehension based on competency-oriented approach to develop highschool students’ competency. Accordingly, the reading-oriented activities are presented at two levels: the curriculum on grade level and specific lessons. At each level, the paper highlighted the specific activities that teachers need to perform in order for the activities to contribute to the effectiveness of teaching reading comprehension in high schools.
Keywords: 
Reading orientation
Comprehensive reading
document
highschool
Refers: 

[1] Nguyễn Văn Thái, (3/2016), Nguồn gốc và một số lí thuyết định hướng đánh giá năng lực người học, Tạp chí Giáo dục, số 377, Kì 1.

[2] Phạm Thị Thu Hương, (2012), Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Hồng Nam - Võ Huy Bình, (2015), Đôi nét về chương trình, cách dạy, cách đánh giá môn Văn của một số nước, in trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về dạy học Ngữ văn, Hà Nội, tr.671- 672.

[4] Hoàng Hòa Bình (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hạnh - Nguyễn Thúy Hồng - Trần Thị Hiền Lương - Vũ Nho - Nguyễn Thị Phương Thảo - Đỗ Ngọc Thống - Nguyễn Thị Hồng Vân, (2014), Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Hạnh, (2013), Một số cơ sở khoa học để xác định nội dung học tập trong chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông sau 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 96.

[7] Đỗ Ngọc Thống, (2011), Dạy học Ngữ văn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Tài liệu tập huấn giáo viên trường Chuyên - Môn Ngữ văn.

[8] Nguyễn Minh Thuyết, (2013), Mục tiêu giáo dục của chương trình Ngữ văn hiện hành và đề xuất đổi mới chương trình sau 2015, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue