Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Âm nhạc cấp Trung học phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Âm nhạc cấp Trung học phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Tạ Hoàng Mai Anh anhthm@hnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Môn Âm nhạc ở cấp Trung học phổ thông bắt đầu được triển khai từ năm 2022 đặt ra những yêu cầu về quy trình kiểm tra đánh giá để đáp ứng định hướng phát triển năng lực và sự phân hóa của đối tượng học sinh trong cấp học này. Việc nghiên cứu Chuẩn đánh giá cần dựa trên các quy định về nội dung, yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sau đó được thử nghiệm qua các hoạt động thực tế để khẳng định tính khả thi và ý nghĩa khoa học của nghiên cứu trong việc góp phần đánh giá học sinh, giúp giáo viên có cơ sở triển khai và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học để quá trình giáo dục đạt hiệu quả tích cực hơn.
Từ khóa: 
chuẩn đánh giá năng lực
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
dạy học
môn Âm nhạc
cấp Trung học phổ thông.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Trung học phổ thông.

[2] Elaine Bernstorf, (2014), Differentiation in Music Instruction: Implications of MTSS and Common Core for Inclusion Settings, Kansas Music Review Fall Issue 2013-14

[3] Lê Hoàng Hà, (2012), Quản lí dạy học theo quan điểm dạy học phân hoá ở trường trung học phổ thông Việt Nam hiện nay, Luận văn Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

[4] Nguyễn Bá Kim - Vũ Dương Thuỵ, (2003), Dạy học phân hoá, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Tôn Thân (2006), Một số vấn đề về dạy học phân hoá, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 6, tr.23 -25.

[6] Đoàn Duy Hinh (2007), Phân hóa trong dạy học ở bậc trung học trên thế giới, Kỉ yếu hội thảo khoa học.

[7] Lê Hoàng Hà (2014), Những cơ sở khoa học và các nguyên tắc dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình và Sách giáo khoa sau năm 2015.

[8] Michael W. Woods, (2014), Differentiating instruction in the music classroom, A masters research paper, Presented to The Faculty of the Department of Education The Colorado College.

[9] Ta Hoang Mai Anh, 2022, The First Implementation of Music at High Schools in Vietnam, Tạp chí European Journal of Applied Sciences - Vol. 10, No. 4. DOI:10.14738/aivp.104.12497.

[10] Ta Hoang Mai Anh, (2023), Student differentiation in music at high school, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[11] Tomlinson - Carol Ann, (2001), How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development

Bài viết cùng số