Khắc phục một số khó khăn khi dạy học các bài toán thực tế trong dạy học môn Toán lớp 10

Khắc phục một số khó khăn khi dạy học các bài toán thực tế trong dạy học môn Toán lớp 10

Vũ Ngọc Hòa* ngochoa9630@gmail.com Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 61 Ba Mươi Tháng Tư, Quarter 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Nguyễn Thanh Hưng nthung@ued.udn.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Đẵng 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018 đặc biệt chú trọng tăng cường các bài toán thực tế so với Chương trình năm 2006. Sau một năm thực hiện, nghiên cứu đã rút ra được những khó khăn của giáo viên và học sinh khi dạy các bài tập thực tế ở lớp 10. Giáo viên thường gặp một số khó khăn như việc xác định mục tiêu, tổ chức hoạt động, lựa chọn các bài tập thực tế khi giảng dạy và ra đề kiểm tra đánh giá. Học sinh thường gặp khó khăn và chưa sẵn sàng khi giải các bài toán có nội thực tế. Từ thực tế nêu trên, nhóm tác giả đề xuất một số biện pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc khi dạy và học các bài tập thực tế ở lớp 10, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
khó khăn
Giải pháp
các bài toán thực tế
lớp 10
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT), Hà Nộ

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT), Hà Nội.

[3] Trần Nam Dũng (chủ biên), (2021), Toán 10 (Chân trời Sáng tạo), NXB Giáo dục Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Hà Huy Khoái (chủ biên), (2021), Toán 10 (Kết nối Tri thức với Cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Đỗ Đức Thái (chủ biên), (2021), Toán 10 (Cánh diều), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[6] Phạm Đức Quang - Vũ Ngọc Hòa, (2022), Một số vấn đề dạy học Toán theo hướng tăng cường gắn kết với thực tiễn, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế IWME: “Giáo dục Toán học trong một thế giới thay đổi”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

Bài viết cùng số