Biện pháp quản lí hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Biện pháp quản lí hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Phan Thái Hiệp thayhiepphtapt2@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bối cảnh thực hiện sách giáo khoa mới là dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Do vậy, năng lực chuyên môn của giáo viên cần phải phát triển để đáp ứng. Khảo sát thực trạng quản lí hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận định hiệu quả quản lí hoạt động này còn yếu. Vì vậy, tác giả đề xuất các biện pháp tập trung nâng cao chất lượng về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục, sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá của giáo viên ở các trường tiểu học.
Từ khóa: 
năng lực chuyên môn
Giáo viên
Tiểu học
Chương trình Giáo dục phổ thông
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (2014), Nghị quyết 88/2014/QH13 về Đổi mới Chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018a), Thông tư 32/2018/ TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020a), Điều lệ Trường tiểu học, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (02/02/2021), Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

[5] Bùi Hiền và cộng sự, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa

[6] Chế Thị Hải Linh, (2019), Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực, Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Vinh.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018b), Thông tư 20/2018/ TT-BGDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

[8] Viện Ngôn ngữ (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, tr.1321.

[9] Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

[10] Trần Kim Dung, (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục

[11] Phan Thai Hiep, (2023), Management of professional capacity development activities for elementary school teachers to meet the 2018 General Education Program, Vinh Uni. J. Sci. Vo.l. 52 (1B), pp. 41-50 doi:10.56824/ vujs.2023b001.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020b), Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư 27/2020/TTBGDĐT

[13] Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, (2023), Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2022-2023.

Bài viết cùng số