Xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6

Xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6

Dương Quang Ngọc ngocdq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực người học là định hướng cốt lõi trong Chương trình Giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Khoa học tự nhiên nói riêng. Việc xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên góp phần để giáo viên thiết kế được các kế hoạch bài học và thực hiện giảng dạy để phát triển và đánh giá đúng năng lực của học sinh, đồng thời có biện pháp thúc đẩy để năng lực khoa học tự nhiên của các em phát triển lên cao hơn. Bài viết giới thiệu các bước thực hiện xây dựng Chuẩn và minh họa về Chuẩn đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên trong môn Khoa học tự nhiên lớp 6, góp phần thực hiện có hiệu quả trong giảng dạy, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: 
chuẩn
năng lực
đánh giá năng lực
Chuẩn đánh giá năng lực.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Ban hành theo TT32/2018/TTBGDĐT

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình môn Khoa học tự nhiên, Ban hành theo TT32/2018/TTBGDĐT.

[3] Mueller, J. (2018), Glossary of Assessment Terminology, Authentic Assessment Toolbox.

[4] Definition and selection of competences (DeSeCo), (2002), Theoretical and conceptual foundations, Organisation for Economic Co-operation and Development.

[5] Wolf, A. (2001), Competence-Based Assessment, Chapter 25, in Competence in the Learning Society, John Raven and John Stephenson (eds), published 2001 by Peter Lang, New York. [6]https://vi.wikipedia.org/ wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%E1%BB%A 9ng_%C4%91%C3%A1p_c%C3%A2u_h%E1%BB% 8Fi.

[6] Sadler, R. (2005), Interpretations of criteriabased assessment and grading in higher education, Assessment & Evaluation in Higher Education.

Bài viết cùng số