Vận dụng dạy học dự án để thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học - Góc nhìn từ giáo viên ở Hà Nội

Vận dụng dạy học dự án để thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học - Góc nhìn từ giáo viên ở Hà Nội

Phan Thanh Hà* haphanthanh.gdth@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thanh Hoa hoa.nguyenthanh1812@gmail.com Trường Tiểu học Phú Thượng Số 143 phố Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học dự án là một trong những phương pháp dạy học tích cực, góp phần vào việc phát triển năng lực cũng như hiểu biết của học sinh. Đặc biệt, với tính chất gắn với thực tế, dạy học dự án có ưu thế trong giáo dục các nội dung liên quan đến địa phương và cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng vận dụng dạy học dự án vào giảng dạy nội dung Giáo dục địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học ở các trường tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu được rút ra dựa trên câu trả lời của 90 giáo viên tham gia trả lời bảng hỏi, thông qua công cụ Google Form, trong thời gian từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 đến ngày 07 tháng 4 năm 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù đa số giáo viên đã được tiếp cận thông qua tập huấn hoặc tự tìm hiểu về dạy học dự án nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Các khó khăn đó bắt nguồn từ nhận thức chưa đầy đủ về phương pháp dạy học, đánh giá chưa đúng mức vai trò của giáo viên và học sinh cũng như các yếu tố về thời lượng dành cho môn học, sự tham gia của phụ huynh trong quá trình giáo dục. Một số khuyến nghị cũng đã được đề xuất thông qua nghiên cứu, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và tập huấn giáo viên, sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh để họ hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc tham gia vào quá trình học tập của con.
Từ khóa: 
dạy học dự án
giáo dục địa phương
học sinh
Lịch sử và Địa lí
tiểu học.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số