Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Âm nhạc cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Âm nhạc cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Lê Anh Tuấn tuanla@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại. Trong quá trình triển khai Chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc biên soạn một số sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục, đồng thời chỉ đạo việc đánh giá kết quả giáo dục dựa theo Chuẩn phẩm chất và năng lực của người học. Việc xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực môn Âm nhạc là rất cần thiết, nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học và đánh giá kết quả giáo dục. Chuẩn đánh giá năng lực còn cung cấp cho người học những thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy học môn Âm nhạc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
chuẩn đánh giá năng lực
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
dạy học môn Âm nhạc
cấp Trung học cơ sở.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, Chương trình môn Âm nhạc.

[2] Chương trình giảng dạy quốc gia ở Anh: Mô tả cấp độ cho các môn học.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình môn Âm nhạc).

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình tổng thể).

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (20/7/2021), Thông tư số: 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Tài liệu tập huấn giáo viên trung học cơ sở xây dựng đặc tả đề kiểm tra định kì môn Âm nhạc (Tài liệu lưu hành nội bộ).

[7] Chương trình giảng dạy quốc gia ở Anh: Chương trình học Âm nhạc 2014.

[8] Hướng dẫn Chương trình giảng dạy Âm nhạc từ mầm non đến lớp 12 ở Philippines, (2013).

[9] Thư viện mở Wikipedia, (2023), Giáo dục âm nhạc.

[10] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, (2023), Quy trình xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực

Bài viết cùng số