Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Mĩ thuật cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Mĩ thuật cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Bạch Ngọc Diệp bachdiep.vkh@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua năng lực các môn học, trong đó có môn Mĩ thuật. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh để đảm bảo công bằng, khách quan, tính khả thi của Chương trình là hết sức cần thiết. Do vậy, việc biên soạn Chuẩn cần được triển khai nghiên cứu nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học và đánh giá kết quả giáo dục. Chuẩn đánh giá năng lực còn cung cấp cho người học những thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy học môn Mĩ thuật trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Chương trình môn Mĩ thuật được hình thành từ các thành tố cơ bản của Chương trình (đặc điểm môn học; quan điểm xây dựng Chương trình; mục tiêu, nội dung Chương trình…). Tuy nhiên, khi xây dựng Chuẩn (đánh giá) môn Mĩ thuật, các yêu cầu cần đạt có trong nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng sẽ được sử dụng làm cơ sở thực hiện.
Từ khóa: 
chuẩn đánh giá năng lực
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
dạy học môn Mĩ thuật
cấp Trung học cơ sở
năng lực.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình tổng thể).

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình môn Mĩ thuật 2018.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (20/7/2021), Thông tư số: 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

[4] Chương trình giảng dạy Ontario (Chương trình học Mĩ thuật - 2010).

[5] Hướng dẫn Chương trình giảng dạy nghệ thuật California

[6] Chương trình Dipoma Programme của International Baccalaureate (IB) - 2017.

[7] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục (2023), Quy trình xây dựng và thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực

Bài viết cùng số