Hướng dẫn sử dụng Chuẩn môn Toán cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong dạy học và đánh giá ở trường phổ thông

Hướng dẫn sử dụng Chuẩn môn Toán cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong dạy học và đánh giá ở trường phổ thông

Phạm Đức Quang phamducquang@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bài viết này, tác giả chủ yếu hướng dẫn thực hiện Chuẩn môn Toán cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh và minh hoạ qua một số ví dụ. Theo đó, bài viết sẽ làm rõ hơn về mục đích xây dựng và sử dụng Chuẩn; cách thiết kế dạy học dựa trên Chuẩn; cách sử dụng Chuẩn trong đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; giúp học sinh biết cách tự đánh giá kết quả dựa theo Chuẩn; giúp cha mẹ học sinh biết cách sử dụng Chuẩn để giúp con em họ biết cách đánh giá thành tích sau khi học.
Từ khóa: 
chuẩn
dạy học theo Chuẩn
đánh giá theo Chuẩn
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Hạnh, (2014), Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả của môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học công nghệ cấp Bộ, mã số B2014 – 37 – 01NV

[2] Nguyễn Lộc (đồng chủ biên), (2015), Phương pháp, kĩ thuật xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Phạm Đức Quang, (2022), Một số vấn đề chung về xây dựng Chuẩn trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[4] Phạm Đức Tài, (2009), Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] P. Griffin, (1996), Assessment and reporting framework, In Gillis, S. and Griffin, P. (Eds) Workplace Assessor Training: Reading Guide. Assessment Research Centre, The University of Melbourne: Assessment Research Centre, The University of Melbourne.

[6] Phan Thị Luyến, (2010), Đánh giá kết quả học tập môn Toán phổ thông theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng, Tạp chí Giáo dục.

Bài viết cùng số