Vận dụng quy trình 6E trong giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “Quan hệ vuông góc trong không gian” cho học sinh lớp 11

Vận dụng quy trình 6E trong giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “Quan hệ vuông góc trong không gian” cho học sinh lớp 11

Đào Thị Hoa* daothihoa@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Hoàng Thị Ngọc Ánh anhcrom382@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Dương Thị Trà Giang tragiangduong5822@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong giáo dục STEM, quy trình 6E là sự phát triển của quy trình 5E, là sự nhấn mạnh yếu tố thiết kế kĩ thuật. Quy trình này đã bước đầu được áp dụng ở Việt Nam với nhiều chủ đề STEM. Đây là quy trình rõ ràng, đầy đủ, giúp việc dạy học STEM đạt hiệu quả cao. Bài viết vận dụng quy trình 6E vào dạy học “Quan hệ vuông góc trong không gian” cho học sinh lớp 11 qua việc trải nghiệm xây dựng “Mô hình trại hè” nhằm tạo cơ hội cho học sinh được củng cố kiến thức về quan hệ vuông góc trong không gian, vận dụng hiệu quả những kiến thức này vào thực tiễn ở phổ thông, từ đó phát triển tư duy không gian, hình ảnh, tích hợp kiến thức của các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học, đáp ứng hiệu quả định hướng giáo dục STEM.
Từ khóa: 
giáo dục STEM
quy trình 6E
quan hệ vuông góc trong không gian
mô hình trại hè
học sinh.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Văn Biên - Tưởng Duy Hải, (2019), Giáo dục STEM trong nhà trường trung học phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam

[2] Phạm Nguyễn Hồng Ngự, (2023), Tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr.38-43.

[3] Trịnh Thị Phương Thảo - Bùi Thái Nam - Nguyễn Như Vinh, (2023), Tổ chức hoạt động giáo dục STEAM trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông gắn với bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Tạp chí Giáo dục, tr.5-11.

[4] National Science Foundation (NSF - Hoa Kì), (2010), Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM cấp Trung học phổ thông.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Tài liệu tập huấn định hướng giáo dục STEAM trong trường trung học

[8] Bybee, R. W, (2013), What is your perspective of STEM education? In the case for STEM education: Challenges and opportunities.

[9] Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N, (2006), The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness, Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98

[10] Chung, C.-C., Lin, C.-L., & Lou, S.-J, (2018), Analysis of the learning effectiveness of the STEAM-6E special course-A case study about the creative design of IoT assistant devices for the elderly, Sustainability, 10(9), 3040.

[11] Burke, B. N., D.T.E, (2014), The iteea 6E learning bydesigN(TM) model maximizing informed design and inquyry in the integrative stem classroom, Technology and Engineering Teacher, 73(6), 14-19

Bài viết cùng số