Định hướng xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học

Định hướng xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học

Trần Thị Hiền Lương luongtth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực. Chương trình đã xác định các năng lực chung và năng lực đặc thù cùng các phẩm chất cần hình thành và phát triển ở học sinh. Mặc dù có những quy định cụ thể về các yêu cầu cần đạt đối với mỗi phẩm chất và năng lực ở cấp học, từng môn học và hoạt động giáo dục nhưng vẫn chưa đủ căn cứ, minh chứng để xác định các mức kết quả đạt được của học sinh sau mỗi giai đoạn học tập. Đối với môn Tiếng Việt cấp Tiểu học, cần dựa vào mục tiêu và yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất nêu trong chương trình để xây dựng Chuẩn đánh giá, tạo thuận lợi cho giáo viên trong việc thiết kế công cụ đánh giá từng kĩ năng đọc, viết, nói, nghe. Căn cứ vào kết quả đánh giá, có thể xác định đúng phẩm chất, năng lực của từng em, từ đó có phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo tất cả học sinh đều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[3] Đỗ Tiến Đạt, (11/2017), Đổi mới việc xây dựng Chuẩn Giáo dục phổ thông. Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội

[4] Nguyễn Thị Hạnh (chủ nhiệm đề tài), (2014), Phương pháp thiết kế Chuẩn kết quả của môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, mã số B2014 - 37 - 01NV

[5] Phạm Đức Quang (chủ biên), (2014), Các nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập, môn học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[6] ACARA | The Australian Curriculum (Version 9).

[7] Commoncore standards

[8] https://www.australiancurriculum.edu.au/

Bài viết cùng số