Xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh trong môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh trong môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Bùi Ngọc Diệp* Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hà My nhmy.3110@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Huyền Trang nguyenhuyentrangbdcb@gmail.com Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, Số 36, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Vì vậy, đánh giá học sinh tiểu học cần dựa trên việc xác định những phẩm chất và năng lực mà các em hình thành được thông qua quá trình học các môn học và tham gia hoạt động giáo dục. Đánh giá là quá trình xác định mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục và Chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là căn cứ để cán bộ quản lí và giáo viên đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Bài viết đề cập đến những vấn đề chung về đánh giá, Chuẩn đánh giá và đề xuất quy trình xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực môn Đạo đức cấp Tiểu học làm căn cứ cho nhà giáo dục trong việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng mà Chương trình đặt ra.
Từ khóa: 
Chuẩn đánh giá
phẩm chất
năng lực
yêu cầu cần đạt
mức độ đánh giá.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[2] Trần Thị Tuyết Oanh, (2014), Đánh giá kết quả học tập, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đức Minh (chủ biên), (2015), Hướng dẫn đánh giá năng lực của học sinh cuối cấp Tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] Nguyễn Đức Chính, (2017), Đánh giá và quản lí hoạt động trong giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Nguyễn Thị Lan Phương, (2014), Xây dựng Chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực, đề tài được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), mã số VI1.2-2011.06.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

[7] The Glossary of Education Reform, (2014), Learning Standards, Great School Partnership, retrieved from https://www.edglossary.org/learning-standards/.

[8] Marzano, R. J., (2010), Formative assessment and standards-based grading, Bloomington, IN: Solution Tree.

[9] Guskey, T.R., (2001), Helping standards make the grade, Educational Leadership, 59 (1), 20-17

[10] Pro Vice-Chancellor Education (n.d.), Standards-Based Assessment, The University of New South Wales, Australia, retrieved from https://www.teachi ng.unsw.edu.au/standardsbased-assessment#:~:text =Standards%2Dbased%20asses sment%20lets%20students,their%20achievement%20of% 20the%20 standards

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT)

Bài viết cùng số