Khai thác bối cảnh thực trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

Khai thác bối cảnh thực trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

Trần Trung trungt1978@gmail.com Học viện Dân tộc Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Toán học thúc đẩy mạnh mẽ các quá trình tự động hóa trong sản xuất, mở rộng nhanh phạm vi ứng dụng và trở thành công cụ thiết yếu của mọi khoa học. Trong bài, khai thác bối cảnh thực của học sinh, khi đó học sinh là chủ thể, được trực tiếp trải nghiệm trong tình huống thực tiễn, là những điều xảy ra trong chính cuộc sống hằng ngày, có tác động trực tiếp đến người học. Từ đó, đề xuất hoạt động sư phạm đối với giáo viên để khai thác bối cảnh thực của học sinh trong dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn Toán theo hướng: Phân tích một số bài tập điển hình có nội dung thực tiễn gắn với sinh hoạt hàng ngày của học sinh giúp các em góp phần hiểu sâu bản chất toán học; Khai thác các sự việc có thực trong cuộc sống của mỗi học sinh để gắn vào toán học, thích hợp phục vụ dạy học toán ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Real context
practical situations
students
Maths teaching
Tham khảo: 

[1] Trần Kiều, (2011), Một số vấn đề giáo dục Toán học phổ thông Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo quốc gia về Giáo dục Toán học ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, tr.9 - 18

[2] Nguyễn Bá Kim, (2008), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[3] IA.I.PERELMAN, (2001), Toán học vui, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[4] Phạm Phu, (1997), Ứng dụng Toán học sơ cấp giải các bài toán thực tế, NXB Giáo dục.

[5] Nguyễn Cảnh Toàn, (1997), Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu Toán học, tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[6] Herbert Fremont, (1979), Teaching secondary Mathematics crossing the river with dogs, Key curriculum press.

[7] OECD, Pisa Released Items - Mathematic

[8] Roodhardt Wijers - Bakker Cole Burrill, (2006), Data analysis and probadbility - Great predictions, Holt, Rinehart and Wiston.

Bài viết cùng số