Hồ sơ trí năng sinh viên Trường Đại học Vinh nhìn từ thuyết Đa trí năng

Hồ sơ trí năng sinh viên Trường Đại học Vinh nhìn từ thuyết Đa trí năng

Lê Thị Tuyết Hạnh lehanh@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quan điểm về trí năng của Howard Gardner đã mang đến cái nhìn mới về năng lực trí tuệ của con người và được xem là một trong những nền tảng lí thuyết cho giáo dục thế giới. Trên cơ sở khảo sát hồ sơ trí năng của 212 sinh viên và phỏng vấn nhóm, bài viết cung cấp một số thông tin về thực trạng trí năng người học tại Trường Đại học Vinh nhìn từ góc độ Đa trí năng của Howard Gardner. Dựa vào kết quả đó, để phát triển toàn diện người học, giáo dục Việt Nam cần quan tâm một cách thiết thực hơn nữa đến các loại trí năng khác ngoài trí năng logic - toán học và trí năng ngôn ngữ.
Từ khóa: 
Theory of multi intelligences
profile of intelligence
students
Education
Vinh University
Tham khảo: 

[1] Lê Thị Tuyết Hạnh, (2017), Thuyết Đa trí năng và ngầm định cho giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 372, tr.75-78.

[2] Gardner, H, (2006), Multiple Intelligences: New Horizons, New York, NY: Baisc Books

[3] Gardner, H., (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Book.

[4] Cocodia, E. A., (2014), Cultural perceptions of human intelligence, Journal of Intelligence, 2, p.180-196.

[5] Gardner, H, (1999), Intelligence reframed, NewYork, NY: Basic books

[6] McKenzie, W., (1999), Multiple Intelligence survey, Retrieved from http://surfaquarium.com/MI/MIInvent.htm.

[7] Currie, K.L., (2003), Multiple Intelligences theory and the ESL classroom: Preliminary considerations, The Internet TESL Journal, IX (4), p.78-85.

[8] Gardner, H., (1993), Multiple intelligences: The theory in practice, New York: Basic Book.

[9] Razmjoo, S. A., Sahragard, R., & Sadri, M., (2009), On the relationship between Multiple Intelligences, vocabulary learning knowledge and vocabulary learning strategies among the Iranian EFL learners, Iranian EFL Journal, 3, p.82-110.

Bài viết cùng số