IMPACT FACTORS ON MANAGING QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE EDUCATION STAFF IN HO CHI MINH CITY

IMPACT FACTORS ON MANAGING QUALITY OF THE ADMINISTRATIVE EDUCATION STAFF IN HO CHI MINH CITY

MY GIANG SON mygiangson.sgu@gmail.com Saigon University
Summary: 
The paper analyzes impact factors on managing quality of education staff - human resources to support the education management, and presents situation of the influence of these factors in managing the administrative staff at pre-school and general schools, education and training departments, colleges and universities in Ho Chi Minh City.
Keywords: 
impact factors
management
quality
the administrative education staff
Refers: 

[1] Mỵ Giang Sơn, (2017), Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục - lực lượng trợ giúp cho công tác quản lí giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 399, kì 1, tháng 02 năm 2017

[2] Đặng Bá Lãm, (2015), Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, tháng 4 năm 2015.

[3] Bộ Nội vụ, (2014), Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014).

Articles in Issue