DESIGNING THE READING COMPREHENSION LESSON OF VIETNAMESE LITERATURE IN THE US TEXTBOOK AND APPLICATION TREND IN COMPILING NEW VIETNAMESE TEXTBOOK IN VIETNAM

DESIGNING THE READING COMPREHENSION LESSON OF VIETNAMESE LITERATURE IN THE US TEXTBOOK AND APPLICATION TREND IN COMPILING NEW VIETNAMESE TEXTBOOK IN VIETNAM

PHAM THI HONG XUAN phanhongxuan@gmail.com Hanoi National University of Education
Summary: 
To achieve the educational purpose in Vietnamese language according to renewal requirements set by the general curriculum, the issue of research and design Vietnamese language lessons towards competence is an important task, decide this subject realization, textbook quality and outcome. From the study of the reading comprehension of Nguyen Trai's poetry in Vietnamese textbook- Glencoe McGraw-Hill publishing house, the article provided suggestions for designing the reading comprehension lesson in new Vietnamese textbook in Vietnam with the aim to develop students’ competence development.
Keywords: 
reading comprehension
Vietnamese literature
textbook
Vietnamese language
high school
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] . Cho Jae Hyun và Bùi Mạnh Hùng, (2008), Sách giáo khoa Ngữ văn của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 12, tr.21-27.

[3] Nguyễn Minh Thuyết, (2012), Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 80, tr 4-6; số 81, tr 4-6.

[4] Trần Lê Hoa Tranh, (2009), Giới thiệu một số cuốn sách giáo khoa Ngữ văn của Mĩ (http://khoavanhocngonngu.edu.vn)

[5] Đỗ Ngọc Thống, (2013), Đề tài Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Mã số V1012 - 03VN.

[6] Literature: The Readers’ Choice, Publisher Glencoe McGraw Hill.

[7] English-Language Arts Content Standards for California Public Schools, (Kindergarten Through Grade Twelve), (http://www.corestandards.org).

Articles in Issue