EDUCATING CO-OPERATIVE SKILL FOR PRESCHOOL CHILDREN AGED 5-6: THE INTERNATIONAL TREND AND VIETNAMESE APPLICATION

EDUCATING CO-OPERATIVE SKILL FOR PRESCHOOL CHILDREN AGED 5-6: THE INTERNATIONAL TREND AND VIETNAMESE APPLICATION

NGUYEN THI MY TRINH mytrinhdhv@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
VU THI NGOC MINH ngocminh.ma@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
The article discusses about the international trend of cooperative education for preschool children. This trend was considered in two basic aspects: 1/ theoretical contributions related to cooperative skill and cooperative skill education; 2/ The issue of cooperative skill education for preschool children in preschool program in some countries. Basing on these trends, lessons learned are withdrawn to apply into the context of collaborative skill development for 5-6 year old children in Viet Nam.
Keywords: 
Education
cooperative skill
preschool children
5-6 year old children
Refers: 

[1] Đặng Thành Hưng, Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Quản lí Giáo dục, (43), tháng 12, năm 2012.

[2] David W. Johnson và Roget T. Johnson, Học cùng nhau và học độc lập, Học hợp tác, Học tranh đua và học cá nhân, trang 54,56,57, 58, 59, 60.

[3] David W. Johnson - Roger T. Johnson - Mary Beth Stanna, Cooperative learning Methods: A Meta Analysis , University of Minnesota, USA 2000

[4] Kreider, H. (2002), Bắt Cha mẹ “Sẵn sàng” cho Mẫu giáo: Vai trò của Giáo dục Mầm non, Dự án Nghiên cứu Gia đình Harvard.

[5] Newman, Richard S, Social influences on the development of children’s adaptive help seeking: The role of parents, teachers, and peers, Developmental review 20.3 (2000): 350-404

Articles in Issue