CONTEXT AND RESEARCH TREND IN PSYCHOLOGY AND CURRENT SCHOOL EDUCATION IN VIETNAM

CONTEXT AND RESEARCH TREND IN PSYCHOLOGY AND CURRENT SCHOOL EDUCATION IN VIETNAM

NGUYEN HONG THUAN hongthuan70@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
Globalization and international integration have given us opportunities and challenges that need to be addressed in which human resource development is an essential factor, education and training plays key position. With the current situation of education in our country, it is necessary to carry out the fundamental and comprehensive reform so that our education can exist, develop and integrate into the international environment. In order to get Vietnamese education reform to be truly scientific, ensure its new, revolution and breakthrough, we need adequate, systematic and comprehensive researches from many aspects such as : Educational Philosophy, Educational Psychology, Educational Studies, Educational Sociology, Educational Economics...
Keywords: 
globalization
international integration
education renew
Psychology Education
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29 Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, tháng 11 năm 2013.

[2] Đề tài cấp Nhà nước KX 08.01: Xu hướng toàn cầu hóa trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI(2012).

[3] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (2011), Về phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Những vấn đề giáo dục hiện nay - Quan điểm và giải pháp (nhiều tác giả), NXB Tri thức, Hà Nội, (2007).

[5] Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược Phát triển Giáo dục và Đào tạo 2011- 2020, Quyết định 711/QĐ-Ttg, ngày 13 tháng 6 năm 2012.

Articles in Issue