THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

LƯƠNG TRỌNG THÀNH thanhctth1970@gmail.com Trường Chính trị Tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt: 
Bài viết tìm hiểu thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Theo tác giả bài viết, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh là nhân tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự phát triển của các nhà trường
Từ khóa: 
leadership competence
management competence
management staff
political schools
the North Central area
Tham khảo: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2008), Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 3/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[2] Đỗ Minh Cương, (2009), Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

[3] Nguyễn Mạnh Hải, (2015), Phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị các tỉnh miền núi phía bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục lí luận chính trị, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Trịnh Cư - Nguyễn Duy Hùng - Lê Văn Yên, (2009), Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung Quốc, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

[5] John C.Maxwell, (2013), Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất sắc (Bản dịch), NXB Thế giới.

Bài viết cùng số