ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI HỌC: THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI HỌC: THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG lanphuongkhgd@yahoo.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Đề cập đến vấn đề đánh giá sự phát triển của người học, tác giả bài viết phân tích rõ: 1/ Quan điểm đánh giá sự phát triển của người học; 2/ Thực trạng đánh giá học sinh; 3/ Thời cơ, thách thức và một số giải pháp đổi mới đánh giá năng lực học sinh. Theo tác giả bài viết, trong đánh giá người học, luôn tồn tại ba cách tiếp cận và cần vận dụng đồng thời cả ba cách tiếp cận đánh giá đó là: Đánh giá kết quả học tập tập trung xác định việc đạt chuẩn chương trình, nên thường thực hiện vào cuối giai đoạn giáo dục; Đánh giá vì việc học tập trung phân tích và phản hồi việc học tập, giúp học sinh xác định vị trí của mình trên tiến trình học tập, đưa ra mục tiêu cần hướng tới và cách thức tốt nhất để đạt mục tiêu; Đánh giá là học tập đề cập đến quá trình học sinh tự kiểm tra, đánh giá, suy xét việc học của mình và đặt trách nhiệm cải thiện việc học.
Từ khóa: 
Assessment
development
learner
opportunitie
challenges and some solutions.
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Báo cáo kết quả khảo sát PASEC X.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Báo cáo kết quả khảo sát PISA 2012.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông (dự thảo).

[5] Glaser R., (1981), The future of testing: A research agenda for cognitive psychology and psychometrics. American Psychologist, 36, 923-936.

[6] Lobanova T., Yu. Shunin,(2008), Compence-based education - A common European strategy. In: Computer Modelling and New Technologies, 2008, Vol.12, No.2, 45- 65.

[7] Marguerite Clarke, (2012), What Matters Most for Student Assessment Systems: A Framework Paper, WORKING PAPER NO.1, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

[8] Patrick Griffin, Barry McGaw, Esther Care, (2012), Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Springer Dordrecht Heidelberg London New York

[9] Rasch, G ,(1980), Some probabilitic models for the measument of attainment and intelligence. Chicago: MESA Press

[10] READ, (2014), READ in Action: Vietnam. St Peterburg, Russian, 4th READ Global Confenrence.

[11] Singapore Workforce Development Agency, (2012), Develop Competency-Based Assessment Plans.

[12] Tom Vander Ark, (2013), The Future of Learning: Personalized, Adaptive, and Competency-Based.

[13] Training Package policy. Guidelines: Units of Competency. http://www.deewr.gov.au/Skills/Programs/ TPDH/Pages/default.aspx

[14] Vygotsky L.S, (1978), Mind and society: The development highger mental processes. Cambridge, MA: Havard Uni Press.

[15] World Bank, (2014), SABER in Action: An Overview - Strengthening education systems to achieve learning for all.

Bài viết cùng số