THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VƯƠNG HỒNG TÂM vuonghongtam@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
PHẠM THỊ TRANG trangpham168@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
TRẦN THU GIANG giang.vnies@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
MAI THỊ PHƯƠNG Maiphuongxcxp@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
NGUYỄN THỊ HẰNG hangk56@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tình hình kinh tế - xã hội, các dịch vụ chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ khuyết tật nói chung và dịch vụ can thiệp sớm nói riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Bài viết tập trung phân tích thực trạng dịch vụ can thiệp sớm tại hai thành phố lớn về điều kiện thực hiện như cơ sở vật chất, nhân lực, cơ chế quản lí chuyên môn và hành chính, sự phối hợp giữa các lực lượng thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.
Từ khóa: 
Real situation
services
early intervention
children with disabilities
Hanoi
Hochiminh city
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Quản lí Giáo dục hòa nhập, NXB Phụ nữ.

[2] Tổng cục Thống kê, (2014), Niên giám Thống kê Việt Nam, NXB Thống kê Hà Nội.

[3] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2015), Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu dịch vụ can thiệp sớm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Dự án hợp tác với UNICEF

Bài viết cùng số